W dniu 10 kwietnia 2019 r. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem: 0000781325.
Stowarzyszeniu nadano numery REGON: 383070564, oraz NIP: 9291994664.
Celami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem są:
1) Działanie na rzecz ochrony środowiska;
2) Działalność edukacyjno-informacyjna w obszarze energetyki odnawialnej, zwłaszcza dotycząca szeroko pojętej energetyki fotowoltaicznej, w szczególności polegająca na organizacji i prowadzeniu konferencji, szkoleń, warsztatów, kampanii medialnych;
3) Działania na rzecz tworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego rozwojowi sektora energetyki słonecznej;
4) Wymiana informacji pomiędzy podmiotami działającymi w ramach sektora energetyki fotowoltaicznej;
5) Współpraca z innymi organizacjami z branży odnawialnych źródeł energii;
6) Współpraca z organami władz publicznych oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań wspierających wykorzystania energetyki fotowoltaicznej;
7) Promocja inicjatyw gospodarczych w sferze rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki słonecznej;
8) Tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii.

Deklaracja wstąpienia i statut Stowarzyszenia dostępny TUTAJ
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani działaniem na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce, Zapraszamy do współpracy!