Krajowy Plan Energii i Klimatu (KPEiK) to strategiczny dokument definiujący cele i planujący działania poszczególnych państw członkowskich w obszarze transformacji energetycznej. Niemcy ostatecznie zatwierdziły Plan do 2030 roku.

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. Ma on poprawić koordynację europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej i jest głównym instrumentem realizacji celów w zakresie energii odnawialnych i efektywności energetycznej. Każdy kraj członkowski zobowiązany jest do opracowania własnego KPEiK na lata 2021-2030.

Niemiecki Plan przewiduje 65% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 30% OZE w finalnym zużyciu energii do 2030 r. Aby zrealizować te cele, Niemcy planują zwiększyć moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej do 67-71 GW na lądzie i 20 GW na morzu do 2030 r. Ponadto Niemcy chcą zwiększyć efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 30% do 2030 r. w porównaniu z 2008 r., zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 r. i dążenie do neutralności emisyjnej do 2050 r.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki