4 listopada opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje (Dz. U. 2022 r. poz. 2247). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie określa: maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwana „ceną referencyjną”, oraz okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję.

Ustalone poziomy cen referencyjnych mają zapewnić możliwość przeprowadzenia jeszcze w 2022 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Stanowią także podstawę do wyliczenia dla biogazowni i elektrowni wodnych tzw. stałych cen zakupu.

Zgodnie z art. 70e ustawy stałe ceny zakupu wynoszą odpowiednio:

  • 95% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW
  • 90% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

W opublikowanym rozporządzeniu przewidziano wzrost cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji od 10% do ponad 25% w stosunku do cen uprzednio wyznaczonych. Dla instalacji PV do 1 MW cenę ustalono na poziomie 375 zł za MWh. Dla instalacji PV powyżej 1 MW – 355 zł za MWh.

Z kolei okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję, został ustalony na 15 lat.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224701.pdf