Komisja Europejska 23 stycznia rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie reformy struktury unijnego rynku energii elektrycznej. Konsultacje pomogą Komisji opracować wniosek ustawodawczy (w postaci projektu rozporządzenia) zaplanowany na pierwszy kwartał tego roku. Konsultacje potrwają do 13 lutego.

Konsultacje dotyczą czterech głównych obszarów:

• Zmniejszenia zależności rachunków za energię elektryczną od krótkoterminowych cen paliw kopalnych na rzecz umów długoterminowych oraz wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii
• Poprawy funkcjonowania rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz pełne wykorzystanie alternatyw dla gazu, takich jak magazynowanie i reakcja strony popytowej
• Zwiększenia ochrony pozycji konsumenta
• Poprawy przejrzystości i integralności rynku oraz nadzoru nad nim.

W szczególności rezultatem konsultacji ma być otrzymanie informacji na temat poniższych kwestii związanych ze strukturą rynku:

a) Metody wsparcia PPA na OZE:
• Gwarancje kredytowe udzielane przez podmioty publiczne,
• Przetargi publiczne na OZE, w których zagwarantowane jest zakontraktowanie części projektów w ramach PPA
• rozważenie wprowadzenia środków gwarantujących, że odbiorcy przemysłowi wykorzystają pełny potencjał umów zakupu energii elektrycznej w celu zmniejszenia ich ekspozycji na rynki krótkoterminowe oraz że dostawcy energii będą aktywniej wchodzić na rynek umów zakupu energii elektrycznej.
• wspieranie harmonizacji umów w celu agregacji większego popytu i umożliwienia zawierania umów transgranicznych.
b) Dwustronne kontrakty różnicowe („two-way-CfDs”), rozważane są różne poziomy wymagalności tego rozwiązania:
• Jako instrument dodatkowy, jego wykorzystanie do decyzji państw członkowskich,
• Obowiązkowo przy inwestycjach w ramach wsparcia publicznego
• + możliwość wykorzystania „two-way”-CfDs” do wybranych już działających projektów
• ale z obowiązkowym wrażeniem „two-wat-CfDs” do już istniejących projektów (regulacja cen ex-post), ryzyko odwrotnego efektu do zamierzonego, przy błędnym oszacowaniu cen
c) Rynki terminowe:
• Utworzenie wirtualnych centrów obrotu dla kontraktów terminowych, jakie istnieją już w niektórych regionach.
d) Ułatwienia dla OZE
• Gwarancja dostępu do możliwości przesyłowych dla offshore wind
• usunięcie barier utrudniających upowszechnienie umów PPA ze źródłami odnawialnymi lub upowszechnienie dwustronnych kontraktów typu CfD,
• wzmocnienie pozycji konsumentów i ich ochrony oraz zwiększenie elastyczności podaży i możliwości magazynowania.
e) Ograniczenie przychodów wytwórców inframarginalnych tj. technologii o niższych kosztach, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa i węgiel brunatny, dostarczających energię elektryczną do sieci po kosztach niższych od cen ustalonych przez droższych producentów „marginalnych” (krańcowych).

Więcej informacji TUTAJ