Po kilkunastu miesiącach prac legislacyjnych na szczeblu rządowym Sejm uchwalił reformę planowania przestrzennego. Kluczowe elementy nowych regulacji dla branży OZE to m.in.:

  • Zastąpienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez plany ogólne do końca 2025 r.
  • Wprowadzenie uproszczonej procedury uchwalania / zmiany planu miejscowego dla OZE (tzw. ZIP)
  • 5 letni termin ważności decyzji WZ, które nie stały się prawomocne przed wejściem w życie nowych przepisów
  • Obowiązek lokalizowania nowych instalacji PV na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem instalacji do 1 MW lokalizowanych na innych gruntach niż grunty rolne klas I – IV oraz grunty leśne. Jednakże do dnia utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na wybudowaniu instalacji PV, może nastąpić również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
  • Uchwalenie miejscowego planu umożliwiającego lokalizację OZE będzie możliwie niezależnie od jakichkolwiek postanowień studium, a zgodność planu ze studium w tym zakresie nie będzie podlegała weryfikacji.

Ustawa wkrótce trafi do Senatu, który ma obowiązek jej rozpatrzenia w ciągu 30 dni od daty wpływu. Planowany wstępnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii termin wejścia w życie to wrzesień 2023 r.