W związku z pracami nad nową Polityką Przemysłową, która ma być odpowiedzią na stojące przed Polską długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki chce podkreślić wagę rozwoju energetyki słonecznej nie tylko w transformacji energetycznej, ale też w obniżaniu cen energii i w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, jak ważne dla przemysłu są wsparcie rządu i uwzględniające potrzeby przedsiębiorców regulacje prawne. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki docenia działania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii mające na celu zrozumienie problemów i barier poszczególnych branż i ich rozwiązanie z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych.

Jako organizacja zrzeszająca firmy fotowoltaiczne widzimy w całym sektorze energetyki odnawialnej koło zamachowe do powtórnego rozkręcenia gospodarki – zarówno w skali całego kraju, jak i poszczególnych samorządów.

Więcej inwestycji i nowe miejsca pracy

Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków energetyki słonecznej. W efekcie obserwujemy nie tylko coraz więcej instalacji PV w naszym kraju, ale i powstawanie kolejnych polskich firm działających w tym sektorze. Istnieją już polskie firmy specjalizujące się w konstrukcjach PV, powinniśmy też wspierać krajowych producentów ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Dynamicznie rosnący sektor PV to także duża szansa na zupełnie nowe i perspektywiczne możliwości zatrudnienia dla tysięcy Polaków zagrożonych utratą miejsc pracy w związku z pandemią COVID-19 czy zmianami zachodzącymi w sektorze energetycznym w Polsce i na świecie.

Tania energia dla przemysłu

Energetyka odnawialna to nie tylko czyste, ale i coraz tańsze technologie. Obecnie najszybciej rozwija się energetyka słoneczna, której koszty w ciągu ostatniej dekady spadły o 80%. Przyrost mocy fotowoltaicznych w Polsce wyprzedza wszystkie prognozy. Już teraz mamy ok. 4 GW zainstalowanej mocy ze słońca. Takie inwestycje, oparte na prywatnym kapitale, pozwalają na osiągnięcie szybkiego i silnego efektu gospodarczego. Fotowoltaika to energia produkowana tanio, co przyczynia się do obniżenia hurtowych cen energii w letnich szczytach. Widać to na przykładzie Niemiec, gdzie ceny hurtowe w okresach letnich są o połowę tańsze niż w Polsce. Obecnie jednak moc PV ma niewielki wpływ na poziom cen hurtowych w Polsce, ponieważ nie odgrywa żadnej roli w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dopiero rozwój wielkoskalowej fotowoltaiki przyłączonej na wysokim napięciu przełoży się na szczyt cenowy latem.

Boom z problemami

Intensywny wzrost sektora PV nie oznacza jednak braku barier rozwojowych. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki najbardziej palącym obecnie problemem dla całej branży odnawialnych źródeł energii jest brak notyfikacji przepisów o przedłużeniu systemu wsparcia aukcyjnego dla technologii OZE po 2021. Rząd wprawdzie przedstawił swoją propozycję wydłużenia wsparcia, konieczna jest jednak przeprowadzenie nowelizacji ustawy o OZE i pozytywna decyzja Komisji Europejskiej.

Branża energetyki odnawialnej  widzi duży potencjał w tzw. umowach PPA, dotyczących zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnie w obliczu poważnego wzrostu cen energii, jaki czeka w tym roku przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem opłaty mocowej. Umowy PPA to dla nich możliwość tańszego pokrycia części zapotrzebowania na energię. Obecnie jednak rozwój PPA hamują problemy techniczne Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, głównie bardzo ograniczone możliwości przyłączania nowych źródeł do sieci. Dodatkową barierą jest konieczność tzw. kolorowania energii. Każde przedsiębiorstwo wytwarzające energię i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym (niebędącym odbiorcami przemysłowymi) ma obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej – tzw. kolorowanie energii. Prawo nie przewiduje żadnych zwolnień z tego obowiązku w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z OZE, którzy po raz pierwszy wytworzyli energię po dniu 1 lipca 2016 roku. Z punktu widzenia omawianych przepisów sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE jest traktowana tak samo jak sprzedaż energii konwencjonalnej, a wytwórca jest zobowiązany do zakupu świadectw pochodzenia na takich samych zasadach jak inne podmioty zobowiązane. Czego efektem jest niższa opłacalność nowych inwestycji w instalacje OZE. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki należy znieść obowiązek zakupu i umarzania świadectw pochodzenia w przypadku nowych instalacji OZE.

Międzyresortowa koordynacja działań

W kontekście tworzenia niskoemisyjnej gospodarki Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki stoi na stanowisku, że należy powołać zespół międzyresortowy koordynujący dostosowanie polskiego przemysłu do wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Modernizacja przemysłu w kierunku niskoemisyjności wymaga uwzględnienia szeregu czynników z różnych dziedzin życia społecznego. Jest to wyzwanie zarówno z perspektywy samego biznesu, jak i systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, rynku pracy, sektora strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, czy też samorządów.  Stworzenie swoistego centrum zarządzania procesami transformacji energetycznej mogłoby pozwolić na maksymalizację korzyści jakie może na przynieść polskiej gospodarce.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Pandemia COVID-19 wywróciła życie większości z nas do góry nogami. Na wiele tygodni byliśmy zmuszeni zmienić dotychczasowy styl życia, ograniczyć kontakty towarzyskie i zawodowe, połączyć pracę w domu z pełnowymiarową opieką na dziećmi. I chociaż życie powoli wraca do dawnego rytmu, to ze skutkami obecnego kryzysu gospodarka będzie się zmagać jeszcze przez wiele lat. Musimy pogodzić się z tym, że świat, jaki znamy, zmieni się. Możemy i powinniśmy wykorzystać tę sytuację jako okazję do przebudowy, restartu gospodarki – w oparciu o troskę o człowieka i środowisko naturalne. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przystąpiło do akcji Czas na reSTART, mającej na celu promowanie idei zielonej transformacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia akcji był wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku i potrzeba zrestartowania gospodarki w sposób mądry, uwzględniający dobro przyszłych pokoleń, dbający o ludzi i klimat. „Koronawirus to tylko próba generalna przed tym, co mogą przynieść zmiany klimatu. Wystarczył maleńki patogen, by w krótkim czasie zatrzymać światową gospodarkę. Nie trzeba bujnej wyobraźni, aby przewidzieć, co stanie się z nami, kiedy nieodwracalne zmiany klimatu przyspieszą” – czytamy w liście otwartym do liderów, rządzących naszym krajem.

Jak mądrze wyjść z obecnego kryzysu?

W obecnej sytuacji widzimy bardzo wyraźnie, jak ważna będzie rola energetyki słonecznej, będącej w stanie szybko zasilić przemysł, który po pandemii koronawirusa będzie potrzebował tanich dostaw energii. Energetyka słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść swój istotny wkład w jak najszybszą odbudowę potencjału gospodarczego Polski. To właśnie inwestycje w energetykę solarną, oparte na prywatnym kapitale, dadzą najszybszy i najsilniejszy efekt gospodarczy, podczas gdy środki państwowe czy budżetowe będzie można wykorzystać w innych obszarach inwestycyjnych.

List otwarty i więcej informacji o akcji TUTAJ

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Forum Energii wspólnie z Konfederacją Lewiatan opublikowało pakiet Impuls energii dla Polski z apelem o mobilizację środków w szczególności na rzecz sześciu obszarów: termomodernizacja budynków, czyste i niskoemisyjne ciepło, energetyka rozproszona, inteligentne sieci dystrybucyjne, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przyłączyło się do akcji.

Celem pakietu Impuls dla energii Polski jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Więcej informacji o pakiecie tutaj.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki