Krajowy Plan Energii i Klimatu (KPEiK) to strategiczny dokument definiujący cele i planujący działania poszczególnych państw członkowskich w obszarze transformacji energetycznej. Niemcy ostatecznie zatwierdziły Plan do 2030 roku.

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. Ma on poprawić koordynację europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej i jest głównym instrumentem realizacji celów w zakresie energii odnawialnych i efektywności energetycznej. Każdy kraj członkowski zobowiązany jest do opracowania własnego KPEiK na lata 2021-2030.

Niemiecki Plan przewiduje 65% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 30% OZE w finalnym zużyciu energii do 2030 r. Aby zrealizować te cele, Niemcy planują zwiększyć moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej do 67-71 GW na lądzie i 20 GW na morzu do 2030 r. Ponadto Niemcy chcą zwiększyć efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 30% do 2030 r. w porównaniu z 2008 r., zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 r. i dążenie do neutralności emisyjnej do 2050 r.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Pierwsza w tym roku aukcja OZE w Niemczech dla projektów fotowoltaicznych przyniosła rekordowo niskie ceny. Farmy słoneczne okazały się też tańsze od wiatrowych.

W aukcji, przeznaczonej dla planujących budowę instalacji słonecznych o mocy od 750 kW do 10 MW, zwyciężyło 18 projektów o łącznej mocy 100,6 MW. Przy czym o wsparcie starały się projekty o łącznej mocy 493 MW. Aż 13 z 18 zwycięskich projektów powstanie w Bawarii.

Najniższa cena, po jakiej przez 20 lat będzie obowiązywać gwarancja sprzedaży energii, wyniosła 35,5 euro/MWh, a najwyższa – 52,1 euro/MWh. Średnia cena w aukcji wyniosła 50,1 euro/MWh, a więc mniej niż średnia z poprzedniej, grudniowej aukcji, która wyniosła 56,8 euro/MWh.

Oddzielną aukcję, na 900 MW, przeprowadzono dla energetyki wiatrowej. Po wsparcie zgłosiło się tylko 66 projektów o łącznej mocy 523 MW. Ceny zwycięskich ofert wahały się od 57,6 do 62 euro/MWh. Średnia cena wyniosła 61,8 euro/MWh.

W Polsce w ubiegłorocznej aukcji OZE po raz pierwszy kontrakty zdobyły duże farmy fotowoltaiczne. Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to 162,83 zł/MWh (37,98 euro), a cena maksymalna to 233,29 zł/MWh (54,41 euro). W planowanych na ten rok aukcjach OZE farmy PV mogą mieć jeszcze większe szanse, m.in. ze względu na ograniczenia wprowadzone dla nowych projektów wiatrowych.

O tym, jakie moce i po jakich cenach mogą powstać w wyniku tegorocznych aukcji, będziemy rozmawiać podczas II Kongresu Energetyki Słonecznej w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki